U4L Goyard: South Carolina Raised Me; Atlanta Made Me

ā€œSouth Carolina raised me and Atlanta made me;ā€ which is a phrase U4L Goyard coined.

Living in Atlanta since he was 12-years-old, he knew he wanted something great to come out of his life.